Кафедра соціально-гуманітарних дисциплин

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 


 Малишенко Людмила Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент 

Тел.: +380 (48) 765-66-43. 1

 

Загальна інформація

 

          Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Одеського інституту фінансів розпочалося з 2005 року шляхом об’єднання чотирьох секцій (підрозділів)

 • філософських дисциплін;
 • українознавчих дисциплін;
 • фізичного виховання.

     На сьогодні колектив кафедри соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін: історія України; історія української культури; філософія; українська мова (за професійним спрямуванням); іміджелогія; психологія бізнесу; паблік рілейшнз; політологія; конфліктологія; фізичне виховання.

      Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 8 викладачів, з яких: 1 – доктор наук, професор, 4 - кандидати наук, доценти, 3 –  викладачи; ст.. лаборант.

       Реалізація навчально-виховної діяльності на кафедрі відповідає загальним принципам кредитно-модульної системи організації навчального процесу на засадах ЕСТS (Європейської кредитно-трансферної системи) і спрямована на впровадження відповідних технологій організації навчального процесу та адаптацію системи підготовки фахівців в інституті до вимог Болонського процесу.

     В рамках реформування сучасної вищої освіти в Україні кафедрою розроблена концепція розвитку навчально-виховного процесу, яка пропонує:

 • втілення форм дистанційного навчання;
 • робота по розробці електронних навчальних посібників;
 • використання нових активних форм і методів навчання з використанням мультимедійних технологій;
 • вдосконалення комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються;
 • створення науково-методичного забезпечення з метою організації самостійної і науково-дослідної роботи студентів;
 • забезпечення умов організації і проведення науково-практичних конференцій.

     Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін проводить цілеспрямовану педагогічну та науково-дослідну роботу, в якій беруть участь усі викладачі кафедри й студенти, а її результати позитивно впливають на вдосконалення навчального процесу і виховання студентів.

     Організаційно-виховна робота кафедри, крім щоденної роботи зі студентами, яку проводить кожен педагог, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, що виконуються колективом кафедри в цілому.

     В процесі структурних перетворень в межах інституту у 2015 році відбулося відокремлення в самостійний підрозділ кафедри іноземної мови.

З 2013 року кафедра плідно співпрацює з цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ. Голова циклової комісії – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  Батарейна Олена Станіславівна.

Колектив викладачів циклової комісії забезпечують вивчення предметів загальноосвітнього циклу, а також: соціології, основ філософських знань, культурології, релігієзнавства, української мови (за професійним спрямуванням).

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • гносеологічні та світоглядні проблеми пізнання та практики;
 • проблеми електронного врядування та електронної демократії;
 • місце національної інтелігенції в історії та культурі України;
 • інтерактивні методи навчання в процесі викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • психолого-педагогічні проблеми компетентності саморозвитку майбутніх економістів;

Завідувач кафедри, доцент к.політ.н. Малишенко Л.О. в 2009 році захистила дисертацію на тему «Впровадження електронної демократії: концептуальні підходи та особливості процесу реалізації в Україні». Особливу увагу приділяє проблемам конфліктів в суспільстві та специфіці лобіювання в сучасній Україні. Провідний фахівець з політології та конфліктології.

Професор к.пед.н. Башавець Н.А. захистила докторську дослідницьку роботу на тему «Теоретико - методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів». Плідно працює над проблемою формування культури студентів в контексті дотримання правил здорового зразку життя.

К.психол.н. Башмакова О.В. плідно працює над проблемами психології. Особливу увагу приділяє питанням психологічної адаптації фахівців, розробила та впроваджує курс «Психологія бізнесу». Організовує та проводить психологічні дослідження і анкетування. У дослідженнях акцентує увагу на проблеми загальної та педагогічної психології.

Доцент к.іст.н. Михайловська О.П. продовжує роботу над докторською дисертацією за темою «Формування політичної системи України в сучасних умовах». Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Займається підготовкою і проводить міжвузівські науково-теоретичні конференції.

 К.філос.н. Скалацька О.В. захистила дисертацію на тему «Детермінанти виникнення релігійного конфлікту в Україні (на прикладі нових релігій): соціально-філософський вимір». Багато уваги приділяє особливостям динаміки релігійного конфлікту та соціально-історичним умовам духовного розвитку в сучасній Україні. Займається проблемами іміджелогії.

 Персональний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ОІФ УДУФМТ:

 1. Малишенко Людмила Олександрівна – завідувач кафедри, доц., к.політ.н.
 2. Башавець Наталья Андріївна – професор, д. пед.. н.
 3. Михайловська Олена Петрівна - доцент, к.і.н.
 4. Скалацька Олена Віталіївна - доцент, к.філос.н.
 5. Башмакова Олена Владиславівна – доцент,  к.психол. н.
 6. Ковлакова Марина Василівна -  викл.
 7. Батарейна Олена Станіславівна – викл.
 8. Онищук Світлана Олександрівна – викл..
 9. Сидоренко Тетяна Вікторівна – ст. лаборант.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – це:

 • найкращі викладачі;
 • найцікавіші предмети;
 • використання нових методик викладання соціально-гуманітарних дисциплін;
 • видання посібників, методичних рекомендацій щодо виконання практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів;
 • розробка планів семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів;
 • проведення міжвузівських наукових конференцій на високому рівні;
 • підтримка культурних та духовних традицій сьогодення. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация