Кафедра іноземних мов

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

 

 

 

 

 

Боднар Світлана Вікторівнакандидат педагогічних наук, професор 

Тел.: +380 (48) 765-66-43

  

Загальна інформація про кафедру

    

Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Одеського інституту фінансів розпочалося з 2015 року шляхом виокремлення із складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра була створена наказом № 53-к/тр по Одеському інституту фінансів від 01.09.2015 року.

Робота на кафедрі здійснюється кваліфікованими фахівцями, що забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових навчальних планів на факультетах денної та заочної форм навчання.

       Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням змісту, форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземної мови та результатів наукових досліджень викладачів кафедри. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України: освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів економічних спеціальностей з напрямів підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 071 «Фінанси, банківська справа та страхування», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», Програми з англійської мови для професійного спілкування та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Дисципліни кафедри: 

  • «Іноземна мова (англійська)»
  • «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»

Науково-педагогічний склад кафедри:

Навчальний процес на кафедрі іноземних мов забезпечують 5 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – кандидати наук, доценти.

1 к.пед.н, професор:

Боднар Світлана Вікторівна 

3 к.пед.н, доцента:  

Беньковська Наталя Борисівна

Глушко Тетяна Віталіївна 

Мушинська Наталія Сергіївна

1 ст. викладач:

Стрельникова Ірина Юріївна.

Кафедру очолює Боднар Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор; випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (факультет романо-германської філології, спеціальність «Англійська мова і література»). В травні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика навчання англійської мови. Багато років викладає у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації. Науково-педагогічний стаж нараховує більш 24 років. Має власну наукову школу, підготувала вісім кандидатів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 110 наукових та навчально-методичних публікацій у фахових виданнях України тапровідних зарубіжних  наукових виданнях.

Коло наукових інтересів: інтенсивні методи навчання іноземних мов, формуванням професійно-зорієнтованої іншомовної дискурсивної компетенції студентів економічних спеціальностей.

 

 Мушинська Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І.     І. Мечникова (факультет романо-германської філології, спеціальність «Англійська мова і література»). В лютому 2014 р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Є автором понад 30 наукових  та навчально-методичних публікацій.
 Коло наукових інтересів: професійний саморозвиток майбутнього фахівця економічного профілю у процесі професійно-  зорієнтованої іншомовної підготовки. 

 

 

 Глушко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного  університету ім. І. І. Мечникова, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація філолог,  викладач німецької та англійської мов і літератур. В квітні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі  спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 20 наукових та  навчально-методичних публікацій.
 Коло наукових інтересів
: формування іншомовної читацької компетенції студентів немовних вузів.

 

 Беньковська Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Харківського національного педагогічного  університету імені Г. С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика  середньої освіти. Мова та література (англійська, іврит)». Є автором понад 30  наукових та навчально-методичних публікацій.
 Коло наукових інтересів: іншомовна підготовка майбутніх фахівців  банківської справи.

 

 

 

 

 Стрельникова Ірина Юріївна, старший  викладач, керівник відділу з організації  виховної роботи студентів; випускниця  Одеського національного університету ім. І.І.  Мечникова (факультет романо-германської  філології, спеціальність «Англійська мова і  література», кваліфікація філолог, викладач.  Проводить науково-дослідну роботу у  літературознавчій галузі, вивчає проблеми  сучасної англійської літератури. Склала  кандидатські іспити зі спеціальності 10.02.04 - германські мови. Коло наукових інтересів: сучасна англійська та американська література; організація самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів.

     Кафедра проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, самостійної роботи студентів.

За останні роки викладачами кафедри підготовлені та опубліковані такі навчальні посібники: 

 

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

  1. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів I курсу освітнього рівня «Бакалавр»за напрямами підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування» (розробник Н.Б.Беньковська).
  2. «Іноземна мова (англійська)» для студентів II курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» (розробник Н.С.Мушинська).
  3. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів III-IV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» (розробник С.В.Боднар).
  4. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів III-IV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» після молодшого спеціаліста (розробник Н.С.Мушинська).

Колектив кафедри іноземних мов працює над науковою темою “Навчання іноземних мов у вищій школі в контексті інтеграційних тенденцій в науці”. Результати досліджень представлено у публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжних  наукових виданнях, навчальних та методичних посібниках. Викладачі кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах викладачів англійської мови при міжнародній організації «Британська Рада» в м. Одесі, методичних вебінарах та майстер-класах  з подальшим інтегруванням новітніх методів викладання іноземних мов в навчальний процес.

На базі Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ проводились міжвузівські та всеукраїнські студентські науково-практичні конференції з іноземних мов:

  1. Вплив науки та культури на розвиток особистості (2010 р.).
  2. Особистість у міжкультурному просторі (2011 р.) . 
  3. Роль молоді в сталому розвитку інформаційного суспільства  (2013р.).
  4. Формування іншомовної міжкультурної компетентності майбутніх економістів у контексті європейських інтеграційних процесів (2015 р.)

У 2016-2017 навчальному році кафедрою заплановано організувати та провести Міжвузівську конференцію іноземною мовою на тему «Start-ups or how to build the successful future».

Щорічно студенти інституту беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з іноземних мов, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у літературознавчих та творчих конкурсах, круглих столах та командних конкурсах. Результатами цієї роботи є публікації студентів у збірниках студентських робіт як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців.

Кафедра іноземних мов підтримує професійні зв'язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Міжнародного гуманітарного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського національного економічного університету та активно працює над підвищенням рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів іноземних мов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация