Методичний відділ

КЕРІВНИК МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Акімова Катерина Василівна

Тел.: (048)765-66-45

 

 Відділ методичного забезпечення навчального процесу (надалі МЗНП) є важливим структурним підрозділом інституту. Як самостійний структурний підрозділ Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі існує з 1 січня 2007 року. У відділі МЗНП працюють фахівці, які мають значний педагогічний та методичний досвід.

 

Основні завдання відділу

 • Узагальнення і аналіз стану організації навчально-методичного процесу в інституті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх освітніх тенденцій в Україні та у Європі.
 • Сприяння кафедрам інституту у посиленні гуманітарної, фундаментальної та професійної складових підготовки фахівців, в активному використанні у навчальному процесі дистанційного навчання, електронних та інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.
 • Розробка методичних рекомендацій факультетам та кафедрам інституту щодо впровадження в навчальний процес Європейської кредитно-трансфертної системи (ЄКТС), що використовується в Європейському просторі вищої освіти.
 • Надання методичної допомоги кафедрам в питанні імплементації Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.
 • Здійснення організаційного та науково-методичного забезпечення впровадження в навчальний процес дистанційного навчання відповідно до вимог Наказу МОН України № 466 від 25.04.2013р.
 • Узагальнення об’єктивних та суб’єктивних складових мотивації студентів до систематичної самостійної роботи. Розробка методичних рекомендацій щодо організаційних форм контролю самостійної роботи та якості набутих студентами знань.

Основні напрямки діяльності відділу МЗНП

 • Контроль за своєчасністю складання професорсько-викладацьким складом навчальних та робочих навчальних програм відповідно до вимог Державного стандарту (ОКХ, ОПП).
 • Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр.
 • Вивчення стану підготовки викладачами інституту підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій студентам в тому числі і електронних.
 • Підготовка документації щодо ліцензування та акредитації напрямків та спеціальностей.
 • Організація роботи Навчально-методичної Ради.
 • Надання методичної допомоги викладачам кафедр в проведенні методичних семінарів, науково-практичних конференціях, круглих столів.
 • Здійснення контролю за своєчасністю проведення запланованих внутрішньоінститутських олімпіад, прийняття участі переможців олімпіад у Всеукраїнських олімпіадах.
 • Організація контролю за якістю викладання та навчання, за дотриманням графіку відвідувань занять викладачів.
 • Організація відкритих занять та узагальнення досвіду їх проведення.
 • Організація та проведення директорських та комплексних контрольних робіт.
 • Підготовка матеріалів до засідань Науково-методичної та Вченої рад інституту.
 • Контроль за виконанням кафедрами плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, здійснення обліку та оцінки ефективності підвищення кваліфікації.
 • Підготовка проектів наказів, розпоряджень, матеріалів з питань організації навчально-методичної роботи в інституті.

Склад відділу методичного забезпечення навчального процесу:

 1. Акімова Катерина Василівна - старший викладач кафедри економічних теорій, методист вищої категорії
 2. Ковлакова Марина Василівна - методист вищої категорії;
 3. Терещенко Олена Михайлівна - методист вищої категорії;
 4. Смирнова Валентина Дмитрівна - методист вищої категорії;
 5. Вдовиченко Ганна Феофанівна – методист.

 

Дополнительная информация