Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

 Слободянюк Ольга Василівна - кандидат економічних наук, доцент

Тел.: +380 (48) 714-60-13

 

Інформація про кафедру фінансів, банківської справи та страхування

Згідно наказу № 227 від 13.09.2016 року «Про зміни назв кафедр» на виконання рішення Вченої ради інституту від 09.09.2016 р. (Протокол №01 від 09.09.2016 р.) та Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та з метою упорядкування кафедру «Фінансів, грошового обігу і кредиту» перейменовано у кафедру «Фінансів, банківської справи та страхування».

Місія кафедри - підготовка кваліфікованих фахівців в галузі фінансів, які є конкурентоздатними на ринку праці, володіють професійними навичками роботи в системі органів управління фінансами. 

Метою діяльності кафедри є підвищення якості фахових знань, вихо-вання та адаптація випускників до соціально-орієнтованої ринкової економіки, впро¬вадження ідей Болонського процесу навчання, який найбільш адекватно відпові¬дає вимогам інтеграції в європейський та світовий освітній простір - інноваційної моделі розвитку вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри.

З 16 березня 2015 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Слободянюк Ольга Василівна, яка викладає «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент», здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами. Успішно займається науково-дослідницькою роботою. Регулярно публікує наукові статті у провідних фахових виданнях, приймає участь у наукових конференціях і семінарах. На сьогодні опубліковано понад 100 наукових праць.

Особлива увага викладачів кафедри приділяється розробці та використанню сучасних науково-технічних підходів. У навчальному процесі науково-педагогічним персоналом кафедри активно використовуються новітні інформаційні технології: аудіо- та відеоапаратура, інтерактивна дошка.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, практичних, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

На кафедрі застосовуються сучасні методи навчання. Однією з ефективних форм проведення практичних занять є ділові ігри, використання елементів ділових ігор, інтегровані заняття. Практичні заняття з бюджетної та податкової систем, фінансів підприємств, фінансового аналізу проводяться за розробленими завданнями, побудованими на даних матеріалів статистики конкретних фінансових управлінь, органів податкової служби і бухгалтерської документації та звітності підприємств.

Одним із пріоритетних завдань викладачів кафедри є підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців, поглиблення зв'язків з практикою роботи фінансових структур.
Основними заходами щодо реалізації цьго завдання є наступні: 

  • забезпечення поєднання викладання професійних дисциплін із практикою роботи органів фінансової системи, фінансових і податкових органів, підприємств, установ, організацій, запровадження форм і методів, що забезпечують посилену орієнтацію студентів на практичну підготовку;
  • залучення до навчального процесу провідних фахівців, проведення за їх уча¬стю науково-практичних конференцій, зустріч зі студентами, спрямування спів¬робітництва також в напрямі підбору практичного матеріалу для створення прак¬тичних завдань;
  • подальше удосконалення практичних занять, навчальної практики за розро¬бленими науково-педагогічними працівниками наскрізними, індивідуальними за¬вданнями, складеними на матеріалах конкретних органів і установ, організацій, бухгалтер¬ської документації, річних фінансових звітів, форм статистичної звітності, що роз¬вивають практичні вміння та навички студентів;
  • розширення можливості набуття науково-педагогічними працівниками ка¬федри практичного досвіду за допомогою стажування в базових органах фінансо¬вої системи, підприємствах;
  • поглиблення співпраці з роботодавцями: Головними фінансовими управлін¬нями, Державною фінансовою інспекцією, Управлінням освіти і науки, молоді та спорту України, Управліннями Державної казначейської служби, аудиторськими фірмами, страховими компаніями, банківськими установами, підприємствами різних форм власності південного регіону України в питаннях надання місць сту¬дентам для проходження виробничої практики, удосконалення її технології, форм, методів проведення, створення базових підприємств, організацій, фінансових органів, фінансових установ з укладанням з ними відповідних угод на проходження практики, надання перших робочих місць.

Кафедра активно працює у напрямку втілення положень Міжнародних стандартів освіти.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Слободянюк Ольга Василівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук (спеціальність 08.07.04. – Економіка транспорту і зв’язку), доцент з 2006 року. У 1996 році закінчила Українську державну академію зв’язку ім. О.С. Попова, за спеціальністю – «Економіка і управління у зв’язку». Автор понад 100 наукових праць. Основні наукові інтереси: теоретико-методологічні основи розвитку страхового ринку України, регулювання банківської сфери, корпоративне управління. Викладає навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент. Підготувала до захисту одного аспіранта.

Квач Ярослав Петрович – доктор економічних наук (08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), професор. У 1984 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, за спеціальністю - бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. Має понад 10 років практичного досвіду роботи у фінансових органах. Автор понад 200 наукових праць. Основні наукові інтереси: процеси реформування державних фінансів, проблеми фінансування енергетичної безпеки країни, здобутки інвестиційної політики України. Викладає навчальні дисципліни: Інвестування, Страхування. Підготував до захисту п’ять аспірантів.

 

Чуркіна Ірина Євгенівна - доктор економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Закінчила Одеський інститут народного господарства у 1985 році. Стаж педагогічної роботи 31 рік. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: стан та перспективи розвитку» зі спеціальності: 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит», а у 2016 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Трансформація бюджетної системи України в умовах глобалізації» зі спеціальності: 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор 2 монографій, понад 75 наукових та навчально-методичних праць. Має нагороди Міністерства фінансів України, Департаментів фінансів, освіти і науки Одеської обласної держадміністрації. Приймала участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Державних фінансів» (квітень 2015р.). Викладає навчальні дисципліни: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент». Основні наукові інтереси: державні фінанси; інституційні засади розвитку бюджетної та податкової систем України; бюджетна та фіскальна політика; бюджетне регулювання економічного розвитку держави; розвиток місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в Україні.

 

 

Мельничук Любов Юріївна - кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)), доцент (2013). Автор понад 50 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси, Гроші та кредит, Фінансовий менеджмент у банку. Основні наукові інтереси: оцінка вартості банку, інформаційні технології банківських установ.

 

 Чернишова Ольга Борисівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)). Автор понад 30 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Банківська система, Ринок фінансових послуг.

 

Пенякова Ганна Леонідівна - доцент кафедри, кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Автор понад 30 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Податкова система, Податковий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання.

 

 Сергієнко Людмила Костянтинівна - кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Автор понад 30 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Місцеві фінанси, Податкова система. Наукові інтереси: реформування бюджетної політики та фіскальної політики, проблематика у питаннях організації місцевого самоврядування.

 

Князькова Валентина Яківна - кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Автор понад 40 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Податкова система, Податковий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, Податковий менеджмент. 

 

Степанова Інна Вікторівна – старший викладач кафедри. У 1980 р. закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка праці» та отримала кваліфікацію економіст. Автор понад 15 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси підприємств, Фінансовий ринок.

 

Терещенко Олена Михайлівна - старший викладач кафедри. У 1975 р. закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит» та отримала кваліфікацію економіст. Автор понад 10 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

 

Редькін Дмитро Олександрович – кандидат економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Закінчив Одеський державний економічний університет, кредитно-економiчний факультет, за спеціальністю «Аналiз та контроль в кредитних установах», магістр економіки. Автор понад 30 статей, тез та 3 монографій. Викладає навчальні дисципліни: Соціальне страхування, Казначейська справа, Фінансова санація та банкрутство підприємства. Сфера наукових інтересів: формування бюджету держави, бюджетний процес, державне регулювання економіки, інноваційні та інвестиційні процеси в перехідних економіках.

 

Міндова Олена Ігорівна – старший викладач кафедри. У 2010 році закінчила Одеський інститут фінансів УДУФМТ, за спеціальністю – фінанси. Автор понад 30 наукових праць. На початку 2017 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Сфера наукових інтересів: система пенсійного забезпечення, трансформаційні процеси банківської системи, європейський досвід з підготовки фахівців з економіки і управління.

 

Борзенкова Ольга Дмитрівна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Обіймає посаду керівника навчального відділу. Викладає навчальні дисципліни: Податкова система, Державні фінанси. Сфера наукових інтересів: трансформації у податковій системі, інформаційне забезпечення у сфері державних фінансів. 

 

Ротарь Олена Миколаївна – старший викладач. У 2003 р. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю – фінанси. Викладає навчальні дисципліни: Страхування, Фінанси. Працює за зовнішнім сумісництвом, основне місце роботи – Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ, обіймає посаду голови циклової комісії фінансово-кредитних дисциплін.  

 

 Тіщенко Світлана Павлівна – старший викладач. У 1969 р. закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут за спеціальністю фінанси та кредит. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси, Гроші та кредит. Працює за зовнішнім сумісництвом, основне місце роботи – Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ, обіймає посаду викладач-методист вищої категорії циклової комісії фінансово-кредитних дисциплін.

 

 Златова Альона Вадимівна – старший лаборант кафедри.

 

Машкіна Тетяна Олександрівна – старший лаборант кафедри. 

Дополнительная информация